Contact Us

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง

Address

ที่ตั้ง เลขที่ 399/1 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Phone Number

054-217536

Fax Number

054-217536